×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار واحد

سیصد و نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و نود و چهارمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

بیشتر
سیصد و نود و سومین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و نود و سومین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

بیشتر
سیصد و نود و دومین جلسه شورای پژوهش برگزار شد

سیصد و نود و دومین جلسه شورای پژوهش برگزار شد

بیشتر
پیام تبریک به مناسبت آغاز سال ۱۴۰3

پیام تبریک به مناسبت آغاز سال ۱۴۰3

بیشتر
سیصد و نود و یکمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و نود و یکمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

بیشتر
سیصد و نودمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و نودمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

بیشتر
سیصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

بیشتر
کارگاه روش تحقیق جهت توانمندسازی اساتید دانشگاه برگزار شد

کارگاه روش تحقیق جهت توانمندسازی اساتید دانشگاه برگزار شد

بیشتر
طرح های در حال انجام 
+
طرح های خاتمه یافته 
+
طرح های امسال 
+
طرح های مرتبط با کووید 
+
تنظیمات قالب