×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های سال 1395

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

SPSS مقدماتی

1395/02/01

برگزار شد

-----

  

روش تحقیق

1395/02/23

برگزار شد

-----

  

جستجو در پابمد

 1395/09/08

 برگزار شد

-----

  

تنظیمات قالب