×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های سال 1402

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

آشنایی با سامانه پژوهان

1402/05/19

برگزار شد

مصطفی حسن نژاد

  

روش های جستجو در پایگاه های اطلاعاتی پزشکی

1402/05/26

برگزار شد

فاطمه بقالها

  

 آشنایی با روش تحقیق

 1402/06/02

برگزار شد

 فائزه فکور

  

تنظیمات قالب