×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های در حال اجرا

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

هزینه

محل برگزاری

ضروریات پژوهشی جهت ارتقاء اساتید 1402/08/21 رایگان اتاق شورا
آشنایی با علم سنجی و شاخص های مرتبط با آن 1402/09/05 رایگان اتاق شورا
تنظیمات قالب