×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های سال 1396

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

SPSS مقدماتی

1396/02/17

برگزار شد

ربابه قدسی قاسم آبادی

  

SPSS پیشرفته

1396/06/27

برگزار شد 

ربابه قدسی قاسم آبادی

  

SPSS پیشرفته

 1396/09/28

 برگزار شد

ربابه قدسی قاسم آبادی

  

برگزاری ژورنال کلاب با رویکردی پزشکی مبتنی بر شواهد

1396/10/10

 برگزار شد

دکتر مصطفی علوی مقدم

  

چک نهایی مقاله قبل از سابمیت در یک مجله ایندکس شده در پایگاه اطلاعاتی تیپ یک

1396/11/25

 برگزار شد

ربابه قدسی قاسم آبادی

  

متدولوژی و روش تحقیق (روز اول)

1396/11/29

 برگزار شد

دکتر ژاله رجوی/ دکتر لطیف گچکار

  

متدولوژی و روش تحقیق (روز دوم)

1396/12/06

 برگزار شد

دکتر ژاله رجوی/ دکتر لطیف گچکار

  

تنظیمات قالب