×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های سال 1399

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

ضروریات علم سنجی

1399/08/21

برگزار شد

صدیقه نشاطی ثانی

  

آشنایی با ضروریات و نیازهای پژوهشی جهت ارتقاء اساتید

1399/09/16

برگزار شد 

دکتر شاهین صالحی

  

آشنایی با اندنوت

 1399/09/17

 برگزار شد

 فاطمه بقالها

  

ضروریات علم سنجی

1399/09/27

 برگزار شد

صدیقه نشاطی ثانی

  

ضروریات علم سنجی

1399/10/04

 برگزار شد

صدیقه نشاطی ثانی

  

آشنایی با اندنوت

1399/11/14

 برگزار شد

فاطمه بقالها

  

انتخاب مجله مناسب جهت سابمیت مقاله

1399/12/12

 برگزار شد

 فاطمه بقالها

  

تنظیمات قالب