×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های سال 1398

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

آشنایی با منابع اطلاعاتی در حوزه پژوهش

1398/08/26

برگزار شد

صدیقه نشاطی ثانی

  

ضروریات علم سنجی

1402/11/06

برگزار شد 

صدیقه نشاطی ثانی

  

تنظیمات قالب