×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

خدمات


 • فراهم کردن امکانات و ایجاد تسهیلات جهت توسعه و پیشبرد پژوهش های بالینی
 • مشاوره آمار و متدولوژی به منظور تسهیل امور پژوهشی
 • تنظیم و تشکیل جلسات پژوهشی
 • هماهنگی و نظارت و پیگیری امور مربوط به طرح های تحقیقاتی از تحویل پره پروپوزال تا ارسال برای داوری، پایان طرح و ارائه گزارش نهایی
 • تنظیم قرارداد طرح های مصوب تا سقف 250/000/000 ریال
 • ارائه خدمات مربوط به ارتقاء اساتید
 • هماهنگی و تعامل با اساتید و دستیاران، دانشجویان و کارکنان در بخش های بالینی به منظور پیشبرد فعالیت های پژوهشی
 • هماهنگی و ارتباط الکترونیکی یا تلفنی با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 • برگزاری کارگاه ها جهت توانمندسازی اساتید و دستیاران مانند: آشنایی با سامانه پژوهان، روش تحقیق، SPSS، Endnote، جستجو در پایگاه ها، نحوه انتخاب مجله مناسب و ...
 • جستجوی مقالات مورد نیاز پژوهشگران مرکز
 • ارائه خدمات مربوط به علم سنجی
تنظیمات قالب