×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  مصطفی حسن نژاد

 

   سمت: کارشناس پژوهش

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی

 


  فاطمه بقالهـا

 

   سمت: کارشناس علم سنجی

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 


  فائزه فکـور 

 

   سمت: کارشناس پژوهش

   مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

تنظیمات قالب