×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار واحد

کارگاه آشنایی با علم سنجی و شاخص های علمی برگزار شد

کارگاه آشنایی با علم سنجی و شاخص های علمی برگزار شد

بیشتر
سیصد و هشتادمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و هشتادمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

بیشتر
کارگاه ضروریات پژوهشی جهت ارتقاء اساتید برگزار شد

کارگاه ضروریات پژوهشی جهت ارتقاء اساتید برگزار شد

بیشتر
سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی برگزار شد

بیشتر
کارگاه های پاییز 1402 واحد توسعه تحقیقات بالینی اعلام شد

کارگاه های پاییز 1402 واحد توسعه تحقیقات بالینی اعلام شد

بیشتر
سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
طرح های در حال انجام 
+
طرح های خاتمه یافته 
+
طرح های امسال 
+
طرح های مرتبط با کووید 
+
تنظیمات قالب