×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

افیلیشن مرکز


جهت نگارش صحیح نام مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین (ع) و پایش اطلاعات و آمار، از عبارات زیر به عنوان Affiliation انگلیسی و فارسی استفاده نمایید:

 

  • افیلیشن در مقالات انگلیسی

. Clinical Research Development Center, Imam Hossein Educational Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran -

 

  • افیلیشن در مقالات فارسی

مرکز توسعه تحقیقات بالینی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

 

اگر محل کار مؤلف، هم در گروه آموزشی یکی از دانشکده ها و هم در یکی از مراکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان باشد و مقاله، حاصل انجام کار تحقیقاتی در آن مرکز توسعه تحقیقات باشد، در این صورت باید هر دو وابستگی سازمانی را به همان ترتیبی که در مقابل نشان داده شده است، اعلام نمایید.

 

. Clinical Research Development Center, Imam Hossein Educational Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran -

. Department of ................, Imam Hossein Educational Hospital, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran -

 

  • مرکز توسعه تحقیقات بالینی، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • گروه ...............، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
تنظیمات قالب