×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تاریخچه


در سال 1382 کمیته سیاست گذاری تحقیقات بالینی با هدف بسترسازی و حمایت کمی و کیفی از توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های آموزشی، راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی را در دستور کار قرار داد و بر این اساس در ابتدا دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، تبریز و شیراز که به صورت داوطلبانه اعلام آمادگی کرده بودند برای این امر انتخاب شدند و به تدریج در دانشگاه های دیگر نیز شکل گرفت. در همین راستا، واحد توسعه تحقیقات بالینی امام حسین (ع) در مرداد 1385 با تلاش و پیگیری آقای دکتر بهنام منصوری راه اندازی شد و اولین جلسه پژوهشی در تاریخ شانزدهم تیرماه 1386 در سطح دانشگاه و با حضور آقای دکتر خالق نژاد معاون پژوهشی وقت دانشگاه و نمایندگان اعضای هیات علمی بخش ها تشکیل گردید. در ابتدای تشکیل این واحد، آقای دکتر سید محمدتقی حسینی طباطبایی به عنوان سرپرست واحد انتخاب شدند که برای مدت 6 سال با حسن مدیریت ریاست آن را بر عهده داشتند. پس از آن در سال های 1392 تا 1393 آقای دکتر میرمحمد میری و درسال های 1393 تا 1399 آقای دکتر مصطفی علوی مقدم مسئولیت سرپرستی واحد را عهده دار شدند. از تیرماه سال 1399 نیز آقای دکتر شاهین صالحی سرپرست این واحد می باشند.

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام حسین (ع) در سال 1391 در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت گردید.

تنظیمات قالب