×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

کارگاه های سال 1402

 

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

وضعیت

مدرس

مستندات

SPSS مقدماتی

1397/02/19

برگزار شد

دکتر ربابه قدسی

  

نگارش مقاله به انگلیسی (روز اول)

1397/04/07

برگزار شد

دکتر زارعین

  

نگارش مقاله به انگلیسی (روز دوم)

 1397/04/14

 برگزار شد

دکتر زارعین

  

تنظیمات قالب