×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

  دکتر سید سعید هاشمی نظری

  دانشیار اپیدمیولوژی

    زمینه مشاوره: مشاور آمار زیستی و مشاور اپیدمیولوژی

    روزهای حضور در دفتر: شنبه

    تلفن دریافت وقت مشاوره: 2475، 77543634-021

 

  دکتر شایسته خلیلی

  استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (بالغین)

    زمینه مشاوره: مشاور اخلاق پزشکی

    روزهای حضور در دفتر: دوشنبه، چهارشنبه

    تلفن دریافت وقت مشاوره: 2475، 77543634-021

 

  دکتر فاطمه بقالها

  کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

    زمینه مشاوره: مشاور زبان انگلیسی، مشاوره امور کامپیوتری

    روزهای حضور در دفتر: شنبه تا پنجشنبه

    تلفن دریافت وقت مشاوره: 2475، 77543634-021

 

  مصطفی حسن نژاد

  کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی

    زمینه مشاوره: مشاور امور فناوری و نوآوری در علوم پزشکی، مشاور امور کامپیوتری

    روزهای حضور در دفتر: شنبه تا پنجشنبه

    تلفن دریافت وقت مشاوره: 2475، 77543634-021

 
تنظیمات قالب