آیین نامه واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی - بیمارستان های آموزشی


مقدمه

تلاش جهت توسعه پژوهشهای کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیتهای بالقوه بیمارستانها و اعضا هیات علمی در بیمارستانهای آموزشی-  درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستانها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیات علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستانهای آموزشی تشکیل می شوند.

 

ماده 1- هدف کلی

 • توسعه پژوهشهای بالینی

شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی و واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی به منظور توسعه کمی و کیفی پژوهشهای بالینی و هدایت آنها به سوی اولویت ها به موجب این آیین نامه در مراکزآموزشیدرمانی تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشی راه اندازی می شوند.

 

ماده 2- اهداف اختصاصی

 1. تشویق و ترغیب پژوهشهای بالینی در دانشگاهها
 2. فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهشهای بالینی
 3. توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره بالینی
 4. ارتقاء کمی و کیفی مقالات پژوهشی

 

ماده 3- راه اندازی واحد تحقیقات بالینی

 1. اختصاص محل مناسب، تجهیز واحد، فراهم آوری امکانات مناسب دستیابی به منابع و تامین
 2. نیروی انسانی مورد نیاز جهت انجام اموراداری و کامپیوتری به عهده بیمارستان میباشد
 3. اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با پژوهش به منظور توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان دوره های تخصصی و فوق تخصصی به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.
 4. تامین مشاور آماری و اپیدمیولوژی و مقاله نویسی به زبان انگلیسی بر عهده معاونت پژوهشی خواهد بود.

 

ماده 4- تشکیل شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی

شورای پژوهشی بیمارستان آموزشی به صورت اختیاری و صرفا در بیمارستانهای دارای واحد توسعه تحقیقات بالینی و به منظور تامین اهداف زیر تشکیل میشود:

 1. تصویب خط مشی پژوهشی بیمارستان در راستای سیاستهای پژوهشی دانشگاه
 2. بستر سازی و تامین نیروی انسانی و تسهیلات مورد نیاز واحد توسعه تحقیقات بالینی
 3. نظارت بر حسن انجام فعالیت های پژوهشی
 4. تلاش در جهت ادغام فعالیت های پژوهشی در آموزش و درمان
 5. تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان
 6. تلاش و بسترسازی جهت ثبت الکترونیکی بیماران
 7. بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی پیشنهادی و پایان نامه های تحقیقاتی دانشجویان (طبق ضوابطی که شورای پژوهشی هر دانشگاه تفویض اختیار میکند.(

تبصره 1- بررسی و تصویب طرحهای پژوهشی در شورای پژوهشی بیمارستان تابع موازین اخلاقی مورد تأیید کمیته اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه می باشد.

 

ماده 5- اعضاء شورای پژوهشی بیمارستان عبارتند از:

 1. معاون پژوهشی دانشگاه یا نماینده ایشان
 2. رئیس بیمارستان
 3. معاون پژوهشی یا آموزشی بیمارستان) درصورت وجود(
 4. سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان
 5. یک نفر از اعضاء هیات علمی اپیدمیولوژیست یا آمار حیاتی
 6. حداقل یکنفر از اعضاء هیات علمی هر گروه تخصصی یا فوق تخصصی موجود در بیمارستان به انتخاب اعضای هیات علمی آن گروه لزوم شرکت این اعضا در جلسات به منظور بررسی طرح های پژوهشی بر حسب مورد و به تشخیص سرپرست واحد خواهد بود.

تبصره 1- رئیس بیمارستان به عنوان رئیس شورای پژوهشی و سرپرست واحد به عنوان دبیر شورا تعیین می شود.

تبصره 2- اعضای شورای پژوهشی با حکم معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت دو سال منصوب می گردند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 3- سرپرست واحد برحسب مورد می تواند از دیگر اعضای گروه های تخصصی جهت بررسی طرح ها دعوت به عمل آورد.

 

ماده 6- سرپرست واحد توسعه پژوهشهای بالینی

سرپرست واحد به پیشنهاد رئیس بیمارستان و با حکم معاون پژوهشی دانشگاه منصوب میگردد و انتصاب مجدد آن بلامانع است.

تبصره 1- درصورتی که شورای پژوهشی در بیمارستان تشکیل شده باشد پیشنهاد سرپرست واحد به عهده شورا خواهد بود.

 

ماده 7- منابع مالی واحد

 1. واحد توسعه تحقیقات بالینیمیتواندازمنابع مالی زیر استفاده نماید
 2. حمایت های مالی معاونت پژوهشی دانشگاه برای اجرای طرحهای تحقیقاتی
 3. کمک وهدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
 4. درآمدهای اختصاصی بیمارستان بر طبق مقررات جاری

تبصره 1- طرحهای پژوهشی با بودجه بیش ازسقف تعیین شده لازم است جهت تخصیص بودجه به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال شود تا در دستور کار شورای پژوهشی دانشگاه قرار گیرد.

 

ماده 8- مراحل درخواست و صدور موافقت

راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی و شورای پژوهشی با درخواست معاونت پژوهشی دانشگاه و بررسی و تصویب آن در معاونت تحقیقات و فناوری صورت میگیرد.

تبصره 1-

الف- رئیس بیمارستان مربوطه باید موافقت کتبی خود را با راه اندازی واحد طبق ضوابط ماده 3 اعلام نماید.

ب- سیستم کتابخانه بیمارستان باز و امکان دسترسی مناسب به منابع پایه و روزآمد وجود داشته باشد.

ج- امکان دسترسی آسان به اینترنت در محل واحد وجود داشته باشد

این آئین نامه در 8 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1387/11/10 در معاونت تحقیقات و فناوری به تصویب رسید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب