×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

آخرین اخبار واحد

کارگاه ضروریات پژوهشی جهت ارتقاء اساتید برگزار شد

کارگاه ضروریات پژوهشی جهت ارتقاء اساتید برگزار شد

بیشتر
سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
کارگاه های پاییز 1402

کارگاه های پاییز 1402

بیشتر
سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
کارگاه روش تحقیق

کارگاه روش تحقیق

بیشتر
سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای پژوهشی

بیشتر
طرح های در حال انجام 
+
طرح های خاتمه یافته 
+
طرح های امسال 
+
طرح های مرتبط با کووید 
+
تنظیمات قالب