×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

بانک داده های پژوهشی تخصصی واحد توسعه تحقیقات بالینی  بیمارستان امام حسین (ع) - 1401

 

1. بانک داده بیماران مولتیپل اسکلروزیس

ردیف موضوع

توضیحات

1

 

عنوان بانک داده

 

دیتابانک بیماران مولتیپل اسکلروزیس

2

 

گروههای کاربری

 

متخصصان و پژوهشگران حوزه نورولوژی

3

 

بازه زمانی ثبت داده ها

 

تیر1397
4

 

آخرین به روز رسانی داده ها

 

بهمن 1400

5

فرایند و شرایط استفاده

 1. ارائه معرفی نامه از مرکز تصویب کننده طرح به واحد توسعه تحقیقات بالینی امام حسین (ع)
 2. هماهنگی و ارجاع به مسئول اصلی بانک داده
 3. دریافت موافقت و مجوز استفاده از بانک داده
 4. دریافت داده های مورد موافقت با حفظ محرمانگی اطلاعات و رعایت اخلاق در پژوهش

 


 

2. بانک داده بیماران چشم (اربیت، استرابیسم، پلک)

ردیف موضوع

توضیحات

1

 

عنوان بانک داده

 

دیتابانک بیماران درمانگاه چشم (اربیت، استرابیسم و پلک)

2

 

گروههای کاربری

 

متخصصان و پژوهشگران حوزه چشم

3

 

بازه زمانی ثبت داده ها

 

اردیبهشت 1395
4

 

آخرین به روز رسانی داده ها

 

شهریور 1399

5

فرایند و شرایط استفاده

 1. ارائه معرفی نامه از مرکز تصویب کننده طرح به واحد توسعه تحقیقات بالینی امام حسین (ع)
 2. هماهنگی و ارجاع به مسئول اصلی بانک داده
 3. دریافت موافقت و مجوز استفاده از بانک داده
 4. دریافت داده های مورد موافقت با حفظ محرمانگی اطلاعات و رعایت اخلاق در پژوهش

 


 

3. بانک داده بیماران بیماران روانپزشکی (ADHD، کودک آزاری ومانیای یانگ)

ردیف موضوع

توضیحات

1

عنوان بانک داده

دیتابانک بیماران روانپزشکی (ADHD، کودک آزاری ومانیای یانگ) (ویرایش 1401)

2

 

گروه های کاربری

 

متخصصان و پژوهشگران حوزه روانپزشکی اطفال

3

 

بازه زمانی ثبت داده ها

 

آبان 1397

4

 

آخرین به روز رسانی داده ها

 

آذر 1402

5

فرایند و شرایط استفاده

 1. ارائه معرفی نامه از مرکز تصویب کننده طرح به واحد توسعه تحقیقات بالینی امام حسین (ع)
 2. هماهنگی و ارجاع به مسئول اصلی بانک داده
 3. دریافت موافقت و مجوز استفاده از بانک داده
 4. دریافت داده های مورد موافقت با حفظ محرمانگی اطلاعات و رعایت اخلاق در پژوهش
تنظیمات قالب