×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
کارگاه روش تحقیق ویژه اعضای هیئت علمی برگزار می شود
واحد توسعه تحقیقات بالینی

کارگاه روش تحقیق ویژه اعضای هیئت علمی برگزار می شود

واحد توسعه تحقیقات بالینی امام حسین (ع) با همکاری مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کارگاه روش تحقیق را ویژه اعضای هیئت علمی در تاریخ 1402/11/26 برگزار می نماید.

تنظیمات قالب