×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی
واحد توسعه تحقیقات بالینی

سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی

سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام حسین(ع) در تاریخ 1402/08/20 برگزار گردید.

کارگاه های پاییز 1402
واحد توسعه تحقیقات بالینی

کارگاه های پاییز 1402

واحد پژوهش مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام حسین (ع) در نظر دارد کارگاه های آموزشی برای اعضای محترم هیأت علمی و سایر علاقه مندان برگزار نماید.

کارگاه روش تحقیق
واحد توسعه پژوهش های بالینی

کارگاه روش تحقیق

کارگاه آموزشی "روش تحقیق" در تاریخ 2 شهریور 1402 توسط خانم فائزه فکور کارشناس پژوهش مرکز برگزار شد.

تنظیمات قالب