رديف

تاريخ برگزاري

شماره صورت جلسه

1

95/1/24

جلسه دویست و پنجاه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

2

95/2/7

جلسه دویست و پنجاه و یک شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

3

95/2/21

جلسه دویست و پنجاه و دو شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

4

95/2/28

جلسه دویست و پنجاه و سه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

5

 95/3/18

جلسه دویست و پنجاه و چهار شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

6

95/3/25

جلسه دویست و پنجاه و پنج شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

7

95/5/5

جلسه دویست و پنجاه و شش شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

8

 95/5/12

جلسه دویست و پنجاه و هفت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

9

 95/7/6

جلسه دویست و پنجاه و هشت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

10

95/7/13

جلسه دویست و پنجاه و نه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

11

95/8/4

جلسه دویست و شصت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

12

95/8/11

جلسه دویست و شصت و یک شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

13

95/9/23

جلسه دویست و شصت و دو شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

14

 95/9/30

جلسه دویست و شصت و سه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

15

95/10/14

جلسه دویست و شصت و چهار شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

16

 95/11/5

جلسه دویست و شصت و پنج شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

17

 95/12/10

جلسه دویست و شصت و شش شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

18

95/12/17

جلسه دویست و شصت و هفت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین(ع)

 

فایل‌ها