رديف

تاريخ برگزاری

شماره صورت جلسه

1

94/1/25

جلسه دویست و هجده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

2

94/2/1

جلسه دویست و نوزده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

3

94/2/8

جلسه دویست و بیست شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

4

94/2/22

جلسه دویست و بیست و یک شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

5

94/2/29

جلسه دویست و بیست و دو شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

6

94/3/5

جلسه دویست و بیست وسه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

7

94/3/12

جلسه دویست و بیست و چهار شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

8

94/3/26

جلسه دویست و بیست و پنج شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

9

94/4/9

جلسه دویست و بیست و شش شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

10

94/4/23

جلسه دویست و بیست و هفت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

11

94/5/6

جلسه دویست و بیست و هشت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

12

94/5/27

جلسه دویست و بیست و نه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

13

94/6/3

جلسه دویست و سی شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

14

94/6/10

جلسه دویست و سی و یک شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

15

94/6/17

جلسه دویست و سی و دو شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

16

94/7/7

جلسه دویست و سی و سه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

17

94/7/28

جلسه دویست و سی و چهار شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

18

94/8/12

جلسه دویست و سی و پنج شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

19

94/8/19

جلسه دویست و سی و شش شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

20

94/8/26

جلسه دویست و سی و هفت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

21

94/9/10

جلسه دویست و سی و هشت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

22

94/9/24

جلسه دویست و سی و نه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

23

94/10/15

جلسه دویست و چهل شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

24

94/10/22

جلسه دویست و چهل و یک شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

25

94/10/29

جلسه دویست و چهل و دو شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

26

94/11/6

جلسه دویست و چهل و سه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

27

94/11/13

 جلسه دویست و چهل و چهار شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

28

94/11/20

 جلسه دویست و چهل و پنج شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

29

94/11/27

 جلسه دویست و چهل و شش شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

30

94/12/4

 جلسه دویست و چهل و هفت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

31

 94/12/10

  جلسه دویست و چهل و هشت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

32

94/12/18

 جلسه دویست و چهل و نه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

 

 

  

  

فایل‌ها