رديف

تاريخ برگزاري

شماره صورت جلسه

1

93/1/26

جلسه یکصد و نود و شش شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

2

93/2/9

جلسه یکصد و نود و هفت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

3

93/2/30

جلسه یکصد و نود و هشت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

4

93/3/13

جلسه یکصد و نود و نه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

5

93/3/20

جلسه دویست شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

6

93/3/27

جلسه دویست و یک شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

7

93/4/3

جلسه دویست و دو شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

8

93/4/17

جلسه دویست و سه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

9

93/4/24

جلسه دویست و چهار شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

10

93/5/14

جلسه دویست و پنج شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

11

93/6/4

جلسه دویست و شش شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

12

93/6/25

جلسه دویست و هفت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

13

93/7/22

جلسه دویست و هشت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

14

93/9/4

جلسه دویست و نه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

15

93/9/11

جلسه دویست و ده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

16

93/9/18

جلسه دویست و یازده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

17

93/9/25

جلسه دویست و دوازده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

18

93/10/9

جلسه دویست و سیزده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

19

93/11/14

جلسه دویست و چهارده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

20

93/11/21

جلسه دویست و پانزده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

21

93/12/5

جلسه دویست و شانزده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

22

93/12/19

جلسه دویست و هفده شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع)

 

فایل‌ها