رديف

تاريخ برگزاري

شماره صورت جلسه

1

92/2/3

جلسه یکصد و هفتاد و دو شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

2

92/2/10

جلسه یکصد و هفتاد و سه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

3

92/3/7

جلسه یکصد و هفتاد و چهار شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

4

92/2/28

جلسه یکصد و هفتاد و پنج شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

5

92/4/11

جلسه یکصد و هفتاد و شش  شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

6

92/4/25

جلسه یکصد و هفتاد و هفت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

7

92/5/1

جلسه یکصد و هفتاد و هشت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

8

92/5/15

جلسه یکصد و هفتاد و نه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

9

92/5/29

جلسه یکصد و هشتاد  شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

10

92/6/16

جلسه یکصد و هشتاد و یک شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

11

92/7/9

جلسه یکصد و هشتاد و دو شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

12

92/7/16

جلسه یکصد و هشتاد و سه  شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

13

92/7/23

جلسه یکصد و هشتاد و چهار شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

14

92/8/14

جلسه یکصد و هشتاد و پنج شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

15

92/9/5

جلسه یکصد و هشتاد و شش شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

16

92/9/12

جلسه یکصد و هشتاد و هفت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

17

92/9/26

جلسه یکصد و هشتاد و هشت شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

18

92/10/3

جلسه یکصد و هشتاد و نه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

19

92/10/24

جلسه یکصد و نود شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

20

92/11/1

جلسه یکصد و نود و یک شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

21

92/11/29

جلسه یکصد و نود و دو شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

22

92/12/6

جلسه یکصد و نود و سه شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

23

92/12/13

جلسه یکصد و نود و چهار شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

24

92/12/20

جلسه یکصد و نود و پنج شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

25

92/4/4

جلسه (اجرایی) شورای پژوهشی بیمارستان امام حسین (ع) 

 

فایل‌ها